جلسه کارگروه‌شورای‌ترافیک در گلپایگان برگزار شد

جلسه کارگروه‌شورای‌ترافیک شهرستان گلپایگان

جلسه کارگروه‌شورای‌ترافیک شهرستان گلپایگان
به گزارش خبرگزاری سلام گلپایگان
باتوجه به جلسه ی فرعی کارگروه شورای ترافیک تعدادی مصوبه داشته است که در این جلسه بررسی‌ وبه‌ تصویب‌‌رسیدکه به‌شرح‌زیر‌میباشد:
اصلاح‌طرح‌هندسی‌ونصب‌چراغ‌راهنمایی‌‌و رانندگی درمیدان‌‌شهید فهمیده که‌باتوجه‌ به‌ بارترافیکی‌بسیار زیادی که در آن میدان هست ازحجم‌آن‌‌بارترافیکی‌کم‌وعبورومرورتسریع‌شود.

احداث‌‌سرعت‌کاه‌درخیابان‌شهیدهاشمی‌،
بلوارمدرس‌تقاطع شریعتی‌جنوبی‌(شهرک‌الوند)
ضلع شرقی میدان کارگر قبل‌ازپمپ‌بنزین

نصب‌‌بلوک‌نیوجرسی‌یاراهبندانتهای‌بلوار‌حافظ برای جلوگیری ازحرکت خلاف جهت

جابجایی‌و‌حذف‌درختان‌‌در دور برگردان دانشگاه پیام و جایگاه سوختCNG که مانع مثلث دید جهت دورزدن میشود.

خط‌کشی‌‌عابرپیاده‌ ونصب دوربین مقابل‌ شهرداری‌و‌کوچه‌شهید‌ فرجی

حذف‌سوخت‌گازوئیل‌‌ازجایگاه‌ مخلصی به علت عدم مکان مناسب جهت قرارگیری و‌نبودن‌ مکان‌مناسب‌جهت‌دور‌زدن‌ونیامدن‌داخل‌شهر‌ کامیون ها و بحث پدافندغیرعامل وجایگزینی‌جایگاه‌سوخت‌اختری

ممنوعیت‌سوختگیری‌تراکتورها‌درداخل‌جایگاه‌‌های‌‌سوخت‌وسوختگیری‌فقط‌درجای‌مخصوص‌ که‌درجاده‌اسفنجه‌و‌جاده‌گوگدوگلشهرهست یا ارسال سوخت با نیسان به محل موردنظر تراکتورها

جابجایی‌ایستگاه‌های‌تاکسی‌خیابان‌امام‌حسین‌به
آن نطرف‌خیابان مقابل‌بیمه‌ایران‌انتقال‌پیداکنند.
ایجادایستگاه‌تاکسی‌برای‌حسن‌حافظ‌وماکوله‌ ابتدای خیابان آیت اله گلپایگانی

حل‌تمامی‌شکایات‌ثبت‌شده‌‌جهت‌روشنایی‌معابر‌ درسامانه‌اداره‌برق ‌۱۲۱تاپایان‌ فروردین‌ماه‌ وپیگیری‌شکایات اردیبهشت ماه

ممنوعیت‌پارک‌تریلی‌و‌کامیون‌هادرسطح‌شهر‌ حتی‌حاشیه‌بلواربرای‌مدت‌طولانی‌به‌علت‌آسیب‌ به‌زیرساخت‌‌ها‌و‌درنظرگرفتن‌‌پارکینگ‌ کامیونداران برای حل این مشکل

مصوبه‌هایی‌نیزکه‌دراین‌جلسه‌رای‌موافق‌کسب نکرد‌ به جلسه‌ بعدموکل‌شد‌تا‌با‌دلایل‌بیشتروبازدید‌میدانی‌بررسی‌شود.
سلام گلپایگان
خبرنگار مریم صدرایی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on print

لینک کوتاه خبر:

https://salamgolpayegan.ir/?p=9839

اخبار مرتبط:

نظر خود را وارد کنید

آدرس ایمیل شما در دسترس عموم قرار نمیگیرد.

  • پربازدیدترین ها
  • داغ ترین ها

تصویر روز:

پیشنهادی: